درباره شرکت کوشا تجارت سدید

شرکت کوشا تجارت سدید (سهامی خاص) با مشارکت و همفکری جمعی از مدیران متخصص و کارآمد در تاریخ 1392/08/21 با نام ارمغان تجارت گیتی (سهامی خاص) تحت شماره 445179 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در تهران به ثبت رسید سپس در تاریخ 06/03/1394 طی صورت جلسه مجمع . . .